ติดต่อศูนย์ฯ

ที่ตั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๔ ชั้น ๓
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
โทรสาร ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑

ข้อมูลติดต่อบุคลากร
๑. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ดร.ประเสริฐ อหิงสโก
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
E-mail : cul1@siam.edu และ Prasert_102@hotmail.com

๒. อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์สัญญา สมประสงค์
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
E-mail :sanya.somprasong@gmail.com

๓. เลขานุการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นางสาว ณพัฐอร กิ่งแสง
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
E-mail :cul1@siam.edu และ rosema_ry24@hotmail.com

๔. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นางสาว พรสุดา อุ่นอาวรณ์
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
E-mail :cul2@siam.edu และ noinoinaja56@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.