นักเรียนสนใจมาสมัครสอบทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นักเรียน โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สนใจมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม และสนใจมาสมัครสอบ ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย