ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของศูนย์ฯ
“ปญฺญา นรานํ รตนํ” ซึ่งหมายความว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ
เป็นแหล่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนักศึกษาให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข

พันธกิจของศูนย์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสร้าง” คนรุ่นใหม่ให้มีความสง่างามและเพียบพร้อมด้วยการมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสาน” กับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโดยจะปรับใช้ให้ทันสมัยสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะเสริม” คุณค่าของความเป็นไทย รักไทย นิยมไทย ให้กับบุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกอย่างถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

๑. เป็นศูนย์ศึกษาเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย๒. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิริยามารยาทไทย    พิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม คุณธรรม จริยธรรม ๓. เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ (อาคารทรงไทย)๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗  โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ด้านกิจกรรมประเพณีทางศาสนา นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย