Author: admin

Jun
26

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย งานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลสมัย ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ณ สถานปฏิบัติธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

DETAIL
Jun
26

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดเตรียมอาหารไปเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

DETAIL

วัตถุประสงค์

๑. เป็นศูนย์ศึกษาเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย๒. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิริยามารยาทไทย    พิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม คุณธรรม จริยธรรม ๓. เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

DETAIL

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของศูนย์ฯ“ปญฺญา นรานํ รตนํ” ซึ่งหมายความว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯเป็นแหล่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนักศึกษาให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข พันธกิจของศูนย์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสร้าง” คนรุ่นใหม่ให้มีความสง่างามและเพียบพร้อมด้วยการมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสาน” กับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโดยจะปรับใช้ให้ทันสมัยสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะเสริม” คุณค่าของความเป็นไทย รักไทย นิยมไทย ให้กับบุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกอย่างถูกต้อง

DETAIL

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ (อาคารทรงไทย)๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗  โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ด้านกิจกรรมประเพณีทางศาสนา นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย เป็นต้น           ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสยาม นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน การสอน   การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ปัจจุบันศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกิจกรรม

DETAIL
Jun
26

หน้าหลัก

(ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม)

By admin | Uncategorised
DETAIL
TOP