บริการ

ขอใช้สถานที่ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มาขอใช้ห้องจัดกิจกรรม workshop เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการแต่งกายชุดยูกาตะ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 -15.00 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม

  • นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมพุทธศาสตร์ มาขอใช้ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 07.45-08.15 น. เดือนกันยายน – ตุลาคม 2563
    คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มาขอใช้ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 18 กันยายน 2563