ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ (อาคารทรงไทย)
๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗  โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ด้านกิจกรรมประเพณีทางศาสนา นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย เป็นต้น           ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสยาม นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน การสอน   การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

ปัจจุบันศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกิจกรรม

ปรัชญาของศูนย์ฯ

“ปญฺญา นรานํ รตนํ” ซึ่งหมายความว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

พันธกิจของศูนย์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสร้าง” คนรุ่นใหม่ให้มีความสง่างามและเพียบพร้อมด้วยการมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสาน” กับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโดยจะปรับใช้ให้ทันสมัยสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะเสริม” คุณค่าของความเป็นไทย รักไทย นิยมไทย ให้กับบุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกอย่างถูกต้อง

วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ

เป็นแหล่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนักศึกษาให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข

วัตถุประสงค์

๑. เป็นศูนย์ศึกษาเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
๒. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิริยามารยาทไทย    พิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม คุณธรรม จริยธรรม
๓. เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย