ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการเรียนการสอนดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย
และการขับร้องเพลงไทย ทุกวันทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.