เกี่ยวกับเรา

7:23 am

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 (อาคารทรงไทย)
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  02-457-0068 ต่อ 5217 โทรสาร. 02-868-6881

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ด้านกิจกรรมประเพณีทางศาสนา นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสยาม นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน การสอน   การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

ปัจจุบันศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกิจกรรม