ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ (อาคารทรงไทย)
๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗  โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ด้านกิจกรรมประเพณีทางศาสนา นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย เป็นต้น           ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสยาม นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน การสอน   การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

ปัจจุบันศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ประจำ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *