ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากประเทศภูฏาน

8:05 am
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากประเทศภูฏาน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากประเทศภูฏาน