การประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562


วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปิยะศักดิ์ชมจันทร์ กรรมการ
3. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ต่อไปขอบคุณค่ะ

Related Post

พิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒”พิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำตารีกีปัสราหนะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๘ มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิชกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ในการนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร และนางสาวกันติศา เตชกิจวาณิชย์โสภา นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทัยวรรณ มะโนปิน นางสาวฉัตรกมล กระแสร์ และนางสาวสุธิมา ดิลกดำรงรัตน์ ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี