การประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

4:55 am

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปิยะศักดิ์ชมจันทร์ กรรมการ
3. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ต่อไปขอบคุณค่ะ