กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

4:50 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ในการนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร และนางสาวกันติศา เตชกิจวาณิชย์โสภา นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทัยวรรณ มะโนปิน นางสาวฉัตรกมล กระแสร์ และนางสาวสุธิมา ดิลกดำรงรัตน์ ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563