ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดทำบันทึก VDO การบรรเลงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยาม สู่นานาชาติ

10:00 am

Clip Video

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี้