มอบเกียรติบัตรโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ”

9:55 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจาก American International University-Bangladesh (AIUB) ให้ทางมหาวิทยาลัยสยาม จัดทำวีดีทัศน์กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย-ขับร้องเพลงไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ในโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โดย ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย-ขับร้องเพลงไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายโชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร
  2. นางสาวฉัตรกมล กระแสร์
  3. นางสาวธิตินัดดา ทองทราย
  4. นางสาวจริยา ล้ำเลิศ
  5. นางสาวกมลชนก แก้ววิเศษ
  6. นางสาวกรกนก ไชยสิทธิ์
  7. นางสาวสุธิมา ดิลกดำรงรัตน์
  8. นางสาวอุทัยวรรณ มะโนปิน