แจ้งประกาศ วันสอบทุนความสามารถพิเศษ

3:53 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม
แจ้งประกาศ..การสอบคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษฯ
ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
**************
ในวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่<<
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. ๐๒ ๔๕๗ ๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
เว็บไซต์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม : www.cul.siam.edu