สอบทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

6:39 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการสอบ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช กรรมการ 3. อาจารย์สัญญา สมประสงค์ กรรมการและเลขานุการ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม