ยินดีกับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ(นาฏศิลป์ไทย)

7:09 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอร่วมแสดงความยินดี🎉🎉
กับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ(นาฏศิลป์ไทย)
1.) น.ส.กรกนก ไชยสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
2.) น.ส.กมลชนก แก้ววิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาทุน ความสามารถพิเศษศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสยาม ให้รับโล่รางวัลจากท่านอธิการบดี”รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมไทย”
และขอร่วมแสดงความยินดี🎉🎉กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “ทุนความพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย” มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1.) น.ส.ปวีณ์สุดา ปัดอาสา คณะบริหารธุรกิจ
2.) น.ส.วรรณวิสา ทรัพย์บริบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
ในงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564
ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับนักศึกษาทุนคนเก่งของเราด้วยนะคะ👏👏

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม