ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

10:30 am

  ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -15.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ (ประธานกรรมการ)
2. ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์/รองคณบดี (กรรมการ)
3. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ
       ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ต่อไปขอบคุณค่ะ