Category: ภาพกิจกรรมใหม่ล่าสุด

การประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562การประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินภายใน (SAR) ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ปิยะศักดิ์ชมจันทร์ กรรมการ 3. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ต่อไปขอบคุณค่ะ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ในการนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร และนางสาวกันติศา เตชกิจวาณิชย์โสภา นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทัยวรรณ มะโนปิน นางสาวฉัตรกมล กระแสร์ และนางสาวสุธิมา ดิลกดำรงรัตน์ ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี

พิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒”พิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำตารีกีปัสราหนะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๘ มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิชกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563