ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำตารีกีปัสราหนะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๘ มหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563#ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563 ตั้งแต่เวลา 07.45 - 09.15 น. ณ
๑. เป็นศูนย์ศึกษาเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย๒. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิริยามารยาทไทย    พิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม คุณธรรม จริยธรรม ๓. เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของศูนย์ฯ“ปญฺญา นรานํ รตนํ” ซึ่งหมายความว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯเป็นแหล่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนักศึกษาให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข พันธกิจของศูนย์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสร้าง” คนรุ่นใหม่ให้มีความสง่างามและเพียบพร้อมด้วยการมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะสาน” กับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโดยจะปรับใช้ให้ทันสมัยสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “จะเสริม” คุณค่าของความเป็นไทย รักไทย นิยมไทย ให้กับบุคลากร นักศึกษา และสังคมภายนอกอย่างถูกต้อง
ที่ตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ (อาคารทรงไทย)๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗  โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๖๘๘๑ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗